„Spēle - svarīgākais apziņas attīstības un atbrīvotas

uzvedības avots, tā ir īpaša attiecību

modelēšanas forma.”

D.B. Elkonin. Spēles psiholoģija.

Kopš 2015. gada rudens Dzīves kvalitātes studija  „FunA” vada Izglītojošās spēles Latvijas skolās.

Izglītojošā spēle - tā ir 2h nodarbība, kurā katrs dalībnieks iesaistās darbojoties šeit un tagad. Spēlē tiek modelēta dzīves situācija, sekojot vienkāršai pārliecībai: labākais skolotājs ir pati dzīve. Dalībnieki spēles gaitā izmanto savas zināšanas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, pilnveido komunikācijas un sadarbības prasmes,  un apgūst jaunus uzvedības modeļus (atbilstoši konkrētās spēles tēmai) turpmākai pielietošanai reālā dzīvē. Spēles pamatā ir precīzi izplānota sistēma, kas balstās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Spēlēs ir izmantotas mūsdienu izglītības sistēmas reformatora Edvarda de Bono (medicīnas un filozofijas doktors) idejas. Viņš uzskata, ka XXI gadsimtā jāapgūst šādas prasmes:

-          Informācijas iemaņas, t.i. spēja iegūt un izvērtēt informāciju.

-          Radošās domāšanas iemaņas, t.i. spēja domāt netradicionāli.

-          Sadarbības prasmes ar cilvēkiem un darbs komandā.

-          Operacionālās iemaņas. Projektu izstrāde un īstenošana.

-          Šīs prasmes ir minētas arī mūsdienu izglītības dokumentos un normatīvajos aktos.

Izglītojošās spēles izveidotas pateicoties psihologu, pedagogu, karjeras konsultantu un spēļu arhitektu sadarbībai igauņu kompānijā „GAME club”. Igaunijā Izglītojošās spēles skolēni spēlē jau 9 gadus. Skolotāji, skolēni un vecāki pozitīvi novērtējuši un atzinuši spēlēs apgūto prasmju nozīmīgumu veiksmīgai skolēnu adaptācijai pieaugušo pasaulē. Tieši spēlē personība attīstās brīvi, mērķtiecīgi un harmoniski.

Dzīves kvalitātes studija  „FunA” treneri 2015.gadā ir izgājuši apmācības un stažējušies Igaunijas skolās, iegūstot tiesības vadīt Izglītojošās spēles 5-12.klašu skolēniem Latvijā.

Izglītojošās spēles:

"Izvēle"

  * Atbildības uzņemšanās

  * Lēmuma pieņemšanas prasme

  * Savas izvēles rezultāta novērtēšana

Sīkāk       Pieteikties

"Radošums"

 * Klases radošā potenciāla atklāšana

 * Prasme domāt „ārpus rāmja”

  * Radošās unikalitātes identificēšana katrā skolēnā

"V un S"

 * Izpratne par atšķirīgo pasaules uztveri        zēniem un meitenēm

 * Kopīgas valodas meklējumi un

    atrašana ar pretējo dzimumu

  * Kopīgo vērtību noskaidrošana

Sīkāk       Pieteikties

"Nauda"

 * Manas prioritātes un nauda

 * Īstermiņa un ilgtermiņa finanšu plānošana

 * Nauda kā viens no daudziem resursiem

Sīkāk       Pieteikties

"Komanda"

  * Komandas gara veidošana

  * Katra komandas dalībnieka stipro

     pušu atklāšana

  * Uzticības palielināšana klasē

Sīkāk       Pieteikties

"Bizness"

* Unikāla pakalpojuma izveide šeit un tagad,

   izmantojot skolēnu spējas

* Reklāmas izveide      

* Izpratne par konkurenci un pieprasījumu

Sīkāk       Pieteikties

"Projekts"

 * „Prāta vētras” pieredze

 * Ceļš no idejas līdz realizēšanai

  * Projekta galvenas fāzes

Sīkāk       Pieteikties

"Līderi"

 * Līdera īpašību noskaidrošana

 * Līderu identificēšana zināmu personību vidū

 * Iespēja katram izjust sevi līdera lomā

Sīkāk       Pieteikties

"Karjera"

 * Savu stipro pušu apzināšanās

 * Profesijas izvēle

 * Izvēlētās profesijas
„pielaikošana”